Ple extraordinari Ajuntament de Biar – 11/3/2021

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Part resolutiva 1: .MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT Núm. 1/21Expedient 264/2021. 2.APROVACIÓ BASES PLA RESISTIR 2021. Expedient 101/2021.

Ple ordinari de Febrer 2021 – Ajuntament de Biar

1.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 1/2021 2.INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA. Expedient 223/21 3.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SUSPENSIÓ D’APLICACIÓ DE L’Art. 7 DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’APROFITAMENT D’ESPAIS D’ÚS PÚBLIC MITJANÇANT INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES I Art. 6.C) DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC […]

Ple Ordinari Juliol 2020 – Ajuntament de Biar

ORDRE DEL DIA 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 6/2020 2n.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA. Núm. 654/2020 3r.- DONAR COMPTE INFORME PMP 2n TRIMESTRE. Núm. 640/2020 4t.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS Núm. 3/2020. Núm. 620/2020 5é.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT Núm. 2/2020. Núm. 631/2020 6é.- […]

Ple Ordinari de Juny – Ajuntament de Biar

ORDRE DEL DIA 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS Núm. 3/20, Núm. 4/20 I Núm. 5/20. 2n.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA. Núm. 538/2020. 3r.- DONAR COMPTE INFORME DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS CRITERIS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEUTE PÚBLIC REFERITS A la INVERSIÓ SUBVENCIONADA. Nº799/17. 4t.- DONAR COMPTE INFORME PMP 1r […]