Ple Ordinari Ajuntament de Biar – Febrer 2020

ORDRE DEL DIA 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 1/2020 2n.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA 3r.- APROVACIÓ PLA LOCAL DE CREMA. Núm. 285/2018 4t.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ FOGUERA VERGE DELS DOLORS. Núm. 189/2020 5è.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ CASTELL FOCS D’ARTIFICI 10 DE MAIG. Núm. 189/2020 6è.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ ALBORADA FESTES 9 DE […]

Ple Ordinari Ajuntament de Biar, Gener 2020

ORDRE DEL DIA 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 20/19 2n.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA 3r.- APROVACIÓ PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. 285/2018 4t.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. Núm. 43/2020 5è.- PRECS I PREGUNTES.

Ple ordinari Ajuntament de Biar – Octubre 2019

ORDRE DEL DIA 1r.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA REGIDORA GRUP MUNICPAL PSOE. SRA. VERÓNICA PÉREZ ROMÁN. 2n.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS Núm. 14/19 I Núm. 15/19. 3r.- INFORMES DE L’ALCALDIA. 4t.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA. Expdt. núm.1139/19 (des de la núm.548/19 de 24/09 a la […]

Ple Ordinari Ajuntament de Biar – Setembre 2019

ORDRE DEL DIA 1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR Núm. 13/19 2n.- DONAR COMPTE RENÚNCIA ACTA DE REGIDOR SRA. PATRICIA PILLET MARTÍNEZ 3r.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA 4t.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA Núm. 2/19 ENTRE PARTIDES DE DIFERENTS ÀREES DE DESPESES. Núm. 956/19 5è.- MODIFICACIÓ DE CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS. Núm. 455/18 […]

Ple Ordinari Ajuntament de Biar – Juliol 2019

ORDRE DEL DIA 1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR Núm. 11/2019 I 12/2019 2n.- APROVACIÓ INICIAL CONVENI ENTRE AJUNTAMENT DE BIAR I ÀRIDS LÓPEZ. Núm. 65/19 3r.- MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI RESIDUS ZONA XIII. Núm. 826/19 4t.- CORRECCIÓ ERROR MATERIAL TRANSCRIPCIÓ CLÀUSULES 13.1 DEL P.P.T. I 10.1.1 DEL P.C.A.P. Núm. 442/19 5è.- DESIGNACIÓ DIES FESTIUS LOCALS ANY […]

Ple Extraordinari Juliol 2019 – Ajuntament de Biar

ORDRE DEL DIA 1r.- APROVACIÓ PERIODICITAT SESSIONS ORDINÀRIES DE PLE. Núm. 602/19 2n.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT. Núm.602/19 3r.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Núm. 602/19 4t.- DESIGNACIÓ REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS. Núm. 602/19 5è.- RÈGIM DEDICACIONS, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS. Núm. 602/19 6è.- DONAR COMPTE Al PLE […]