ORDRE DEL DIA 1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR Núm. 13/19 2n.- DONAR COMPTE RENÚNCIA ACTA DE REGIDOR SRA. PATRICIA PILLET MARTÍNEZ 3r.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA 4t.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA Núm. 2/19 ENTRE PARTIDES DE DIFERENTS ÀREES DE DESPESES. Núm. 956/19 5è.- MODIFICACIÓ DE CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS. Núm. 455/18 6è.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE D’OBRA DE MILLORA D’INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA EN EL POLÍGON INDUSTRIAL. Núm. 889/19 7è.- MOCIÓ PER A RECLAMAR Al GOVERN LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE L’ESTAT. Núm. 990/19 8è.- MOCIÓ PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUCERIA EN LA C. VALENCIANA. Núm. 991/19 9è.- DONAR COMPTE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 2n TRIMESTRE 2019. 10è.- PRECS I PREGUNTES

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.